iso_mobilwebb

Brandtätning och brandisolering

Vi brandsäkrar och utför alla former av brandtätning, brandisolering och brandskyddsmålning på industrianläggningar och inom bygg- och fastighetsbranschen.

Brandtätning är en viktig del av en byggnads brandskydd för att förhindra att branden sprider sig genom korridorer, ventilationsutrymmen, schakter m.m. Brandtätning är ofta skillnaden mellan en lindrig brand och en katastrof. Alla ventilationskanaler behöver brandisoleras för att förhindra brandspridning enligt Boverkets Byggregler BBR, vilket innebär att brandavskiljande byggnadsdelar ska vara så täta att flammor och gaser inte kan tränga igenom.

Tätningen utförs enligt gällande brandklass på alla installationer i byggnaden. Alla rör- och ventilationsgenomföringar måste uppfylla samma brandklass som är satt för den aktuella byggnadsdelen. Vi utför brandtätning av schakter och genomföringar i byggnadsdelar som är brandsektionerade eller brandcellsbegränsade.

Brandskydd är en av de viktigaste faktorerna vid alla typ av isolering. Beroende på din byggnads förutsättningar anpassar vi lösningen för din byggnads och personals säkerhet.

Vid brandtätning runt VVS-installationer, elinstallationer, ventilationskanaler använder vi oss av brandklassat material i form av skivor, fogmassa, stenull, brandskyddsfärg m.m. från ledande leverantörer på marknaden.

Brandtätning utförs efter rörisolering eller kan utföras innan ventilationsisolering. Brantätningen isolerar återstående utrymme mellan rör och vägg så att luft inte kan tränga igenom.